فائزه سعادتی

نام: سرکار خانم فائزه سعادتی
مدرس دکتر آکادمی

  • کارشناسی ارشدمدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه علم وصنعت تهران
  • عضومدیریت فناوری ونواوری ایران
  • عضواصلی شورای مرکزی انجمن علمی دانشکده مهندسی پیشرفت
  • دارای مدرک بین المللی کسب وکاراینترنتی ازاتریش
  • دارای مدرک مقاله نویسی بین المللی
  • دارای مدرک عکاسی دیجیتال
  • دارای مدرک رایانه کار
  • سابقه هشت سال مدیریت داخلی شرکت خصوصی
  • چهارسال سابقه تدریس